Dla biegaczy

Regulamin

REGULAMIN BIEGU POLAND BUSINESS RUN 2024 (“Regulamin”)

I. OGÓLNE

II. CEL

III. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA WYDARZENIA

IV. ZASADY BIEGU W FORMULE STACJONARNEJ

V. ZASADY BIEGU W FORMULE WIRTUALNEJ

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. OGÓLNE

1. Organizatorem Poland Business Run jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320,NIP: 6762507232, REGON: 364424465 („Organizator”).

2. Poland Business Run 2024 to charytatywny bieg sztafetowy rozgrywany w formule stacjonarnej w Krakowie oraz globalnej formule wirtualnej w dniu 08.09.2024 r., którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz osobom po mastektomii. Szczegółowe informacje na temat biegu znajdują się pod adresem: www.polandbusinessrun.pl („Wydarzenie” lub „Bieg”).

II. CEL

Celami Biegu są:

1. Popularyzacja wiedzy oraz oswojenie z tematem niepełnosprawności narządów ruchu.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

3. Integracja lokalnych społeczności i środowiska biznesowego.

4. Zbiórka pieniędzy na pomoc beneficjentom Fundacji Poland Business Run.

III. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA WYDARZENIA

1. Poland Business Run odbędzie się 8 września 2024 roku (niedziela).

2. W zależności od wybranej formuły i przydzielonej tury startowej, zawodnicy winni pokonać zakładaną trasę w godzinach:

a) bieg stacjonarny w Krakowie: 9:30-12:00 (I tura), 12:30-15:00 (II tura)

b) globalny bieg wirtualny: 00:00-20:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

3. Poland Business Run w formule stacjonarnej, o której mowa w pkt. 2.a), rozgrywany będzie w Krakowie na dystansie 3,6 km. Trasa biegu będzie prowadziła wokół krakowskich Błoń. Start i meta oraz strefa zmian będą zlokalizowane przy al. 3-go Maja na wysokości Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

a) Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.

b) Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.

c) W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

4. Poland Business Run w formule wirtualnej, o której mowa w pkt. 2.b), będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu w na świecie na dystansie 4 km.

a) Uczestnik ma pełną swobodę w wyborze miejsca biegu.

b) Zawodnik sam ustala trasę biegu z zachowaniem obowiązujących przepisów (w tym przepisów prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Cywilnego i regulaminów terenów) oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa, obowiązujących w kraju, w którym aktualnie przebywa podczas realizacji biegu.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, a także roszczenia ze strony uczestnika lub osób trzecich, wynikające z wybranej przez uczestnika trasy biegu lub niedostosowania się do przepisów i niezachowania środków bezpieczeństwa przez uczestnika.

5. Bieg Poland Business Run jest biegiem sztafetowym. Każda zgłoszona drużyna musi liczyć 5 zawodników. Jeden zawodnik może zostać zgłoszony tylko do jednej drużyny.

6. Każda drużyna zobowiązana jest do wskazania jednego z zawodników jako Kapitana Drużyny.

7. Jedna osoba/firma może zgłosić dowolną liczbę 5-cioosobowych drużyn.

IV. ZASADY BIEGU W FORMULE STACJONARNEJ

1. Start Biegu Poland Business Run w Krakowie nastąpi w dwóch turach: o godz. 9:30 i 12:30. Zawodnicy zostaną przypisani do tury według kolejności zgłoszeń. Start poprzedza odprawa kapitanów. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie pierwszej tury o godz. 9:15, a na starcie drugiej tury o 12:15.

2. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o wyznaczonej godzinie.

3. Drużyna ma do pokonania 5 okrążeń trasy. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się za linią startu/mety. Nie jest dopuszczalne pokonanie przez jednego zawodnika więcej niż jednego okrążenia lub start w więcej niż jednej drużynie.

4. Kolejność startu zawodników w drużynie odpowiada kolejności zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym według stanu na dzień 06.09.2024 na godz. 11:59.

5. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian w wyznaczonym do tego miejscu.

6. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu stacjonarnego przez wszystkich członków zespołu.

7. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny. O godz. 15:00 trasa biegu zostanie otwarta dla ruchu. Zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia trasy w przypadku przekroczenia limitu czasowego. Ktokolwiek pozostaje na trasie po upływie określonego w Regulaminie czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Limit miejsc wynosi 2200 drużyn (11 000 biegaczy) - po 1100 drużyn (5500 biegaczy) w każdej turze startowej.

9. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatora Biegu. Oryginały oświadczeń dostarczane są Organizatorowi w dniu odbioru pakietu startowego przez Kapitana Drużyny lub osobę przez niego upoważnioną.

10. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatora. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została dopuszczona do biegu oraz później sklasyfikowana. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w koszulkę zapewnioną przez Organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę na pozostałych częściach stroju zawodnika, pod warunkiem, że elementy te nie zasłaniają koszulki, w tym w szczególności numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Poland Business Run 2024.

11. Szatnia i depozyt będą zlokalizowane w okolicy startu/mety. Dokładne informacje na temat lokalizacji i godzin funkcjonowania szatni i depozytu zostaną podane na stronie internetowej organizatora nie później niż 14 dni przed Biegiem. Do depozytu będzie przyjmowana odzież zapakowana do worków (dostarczonych przez Organizatora) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

12. Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Poland Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu Biegu o godz. 9:00 i 12:00 (w miejscu ustalonym wcześniej przez Organizatora). Odprawa kapitanów będzie tłumaczona na bieżąco na język angielski.

13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, wózkach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.

14. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z urządzeń audio (słuchawki, zestawy słuchawkowe) przez zawodników przebywających w strefie zmian.

15. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

V. ZASADY BIEGU W FORMULE WIRTUALNEJ

1. Kolejność startu zawodników jest dowolna. Kolejność zawodników w drużynie na liście wyników odpowiada kolejności zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym według stanu na dzień 06.09.2024 na godz. 11:59.

2. Nie jest konieczne, aby wszyscy zawodnicy drużyny odbyli bieg w tym samym miejscu lub w tym samym czasie.

3. Zawodnicy pokonują trasę biegnąc lub idąc. Dopuszczalny jest bieg z wózkiem, korzystanie z kijków typu „nordic walking”, bieg z przewodnikiem oraz bieg z psem. Dopuszcza się również pokonywanie dystansu biegu na bieżni stacjonarnej.

4. Zabrania się korzystania w czasie biegu z rowerów, rolek, deskorolek, nart, hulajnóg i innych urządzeń, pojazdów służących do przemieszczania się.

5. Każdy zawodnik rejestruje swój bieg za pomocą jednej z dostępnych na rynku, dowolnie wybranej aplikacji biegowej (np. MapMyRun, Strava, Runkeeper itp.) z funkcją GPS lub aplikacji Poland Business Run, zarejestrowanej na urządzeniu mobilnym, albo z użyciem zegarka z funkcją GPS. W przypadku biegu na bieżni stacjonarnej, o którym mowa w pkt. 3., dokumentacja biegu następuje za pomocą wbudowanego licznika elektronicznego.

6. Po zakończonym biegu, zawodnicy są zobowiązani do samodzielnego wprowadzenia poprawnych wyników do aplikacji mobilnej Poland Business Run (“Aplikacja”) lub jej wersji przeglądarkowej. Wymagane jest podanie adresu e-mail danego zawodnika, podanego przy rejestracji drużyny, uzyskanego czasu oraz potwierdzenia wyniku w formie zrzutu ekranu z aplikacji biegowej, o której mowa w pkt. 5., zdjęcia z wbudowanego licznika elektronicznego na bieżni stacjonarnej lub zdjęcia zegarka z funkcją GPS. Rozmiar przesłanego pliku nie może być większy niż 2MB.

7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wprowadzenia swojego wyniku najpóźniej do godziny 11:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 09.09.2024 (poniedziałek).

8. Wynik można wprowadzić tylko raz, tylko w jednej drużynie i nie ma możliwości jego edycji. Wprowadzenie wyniku zgodnego ze stanem faktycznym, leży w gestii zawodnika. Błędnie wprowadzenie lub brak wprowadzenia wyniku w wyznaczonym czasie nie podlegają reklamacji.

9. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu i przesłanie przez każdego z nich wyników zgodnie z pkt. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników.

10. Podanie oficjalnych wyników rywalizacji nastąpi 14.09.2024 o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

12. Nieukończenie biegu lub niewprowadzenie wyniku do Aplikacji przez któregoś z zawodników w wyznaczonym terminie, wiąże się z brakiem klasyfikacji drużyny w biegu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Poland Business Run mogą wziąć udział osoby, które w czasie trwania zapisów do biegu tj.:

a) w terminie 14.05.2024, godz. 12:00 - 06.06.2024, godz. 23:59 dla pakietów Real, Real Plus, Virtual i Virtual Plus,

b) w terminie 14.05.2024, godz. 12:00 - 31.07.2024, godz. 23:59 dla pakietu Real Charity i Virtual Charity,

c) w terminie 14.05.2024, godz. 12:00 - 06.09.2024, godz. 11:59 dla pakietu Virtual Eco,

dokonały skutecznego zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).

2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia, dowolnej płci.

3. O dopuszczeniu na listę startową decyduje wypełnienie właściwego dla wybranej formuły formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w pkt. 1. oraz uiszczenie opłaty startowej w terminie wskazanym na fakturze.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Każdy zawodnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność.

8. Każdy zawodnik, akceptując Regulamin Biegu (za pomocą linku aktywacyjnego, wysłanego na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym), oświadcza, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu. Dodatkowo zawodnik biegu stacjonarnego składa oświadczenie na piśmie, że jest zdolny do udziału w biegu, o czym mówi pkt. IV.9 Regulaminu.

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny do biegu Poland Business Run dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

2. Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona w dniu 14.05.2024 o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez osobę zgłaszającą internetowego Formularza Zgłoszeniowego (przy rejestracji wymagane jest podanie: nazwy drużyny, nazwy firmy /jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem firmowym/, danych do faktury, adresu do wysyłki pakietu startowego dla drużyny oraz danych przynajmniej jednego zawodnika).

4. W przeciągu 14 dni od daty zaakceptowania drużyny należy dokonać opłaty startowej oraz uzupełnić dane pozostałych zawodników (jeśli dane te nie zostały uzupełnione przy zgłoszeniu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać anulowane. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej, termin płatności może zostać za zgodą Organizatora odpowiednio wydłużony.

5. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać osoba zgłaszająca drużynę w Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 06.06.2024. Brak uzupełnienia rozmiaru koszulki we wskazanym terminie skutkuje przydzieleniem zawodnikowi losowego rozmiaru i zwalnia Organizatora z obowiązku zagwarantowania właściwego rozmiaru.

6. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu całej drużyny, wynosi:

a) Bieg stacjonarny w Krakowie

  • Real Charity – 1600 zł netto/1 drużyna (1728 zł brutto)
  • Real Plus – 775 zł netto/1 drużyna (837 zł brutto)
  • Real – 590 zł netto/1 drużyna (637,20 zł brutto)

b) Bieg wirtualny

  • Virtual Charity – 1600 zł netto/1 drużyna (1728 zł brutto) 
  • Virtual Plus – 590 zł netto/1 drużyna (637,20 zł brutto)
  • Virtual – 450 zł netto/1 drużyna (486 zł brutto)
  • Virtual Eco – 450 zł netto/1 drużyna (486 zł brutto)

7. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej drużynę, przesłaną na adres [email protected] przed dokonaniem płatności, Organizator może wystawić fakturę w innej walucie zgodnie z kursem walut, obowiązującym w dniu wystawienia faktury. Prośby rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia.

8. Z kwoty opłaty startowej, 55% zostanie przekazane na wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Pozostałe 45% pokryją koszty administracyjne i organizacji biegu.

8. Opłatę startową należy wnosić przelewem na właściwy rachunek bankowy podany na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury pro forma.

9. Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

10. Zgłaszający drużynę akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

11. Faktury generowane i wysyłane są automatycznie, w oparciu o dane zawarte w Formularzu, drogą mailową na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

12. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej drużynę, przesłaną na adres [email protected] Organizator może wystawić fakturę zbiorczą. Prośby rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia.

13. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę. Wnosząc opłatę, drużyna rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

14. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny pakiet startowy. Skład poszczególnych pakietów będzie zamieszczony we właściwej zakładce na stronie internetowej Organizatora przed rozpoczęciem zapisów do biegu.

15. Komplet 5 pakietów startowych danej drużyny dla biegu wirtualnego zostanie wysłany w terminie od 05.08. do 02.09.2024 na adres wysyłki wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Pakiety startowe dla biegu stacjonarnego będą dystrybuowane w biurze zawodów w Krakowie. Miejsce i godziny pracy biura zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem dystrybucji pakietów.

16. W przypadku wysyłki pakietów startowych poza granice Polski, odbiorca przesyłki zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki. Koszt będzie ustalany indywidualnie na podstawie kraju docelowego przesyłki. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki pakietu do kraju spoza Unii Europejskiej.

17. Kapitan drużyny odpowiedzialny jest za dystrybucję pakietów wśród zawodników swojej drużyny.

18. Kapitan drużyny zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia i opóźnienia związane z brakiem lub błędnym uzupełnienia danych.

19. Organizator nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonane przez kapitana drużyny lub osobę zgłaszającą.

20. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej pakiety zawodników, nie zostaną one ponownie wysłane. Nie wpływa to na możliwość uczestnictwa w biegu, jeśli spełnione zostały warunki konieczne, określone w par. V pkt. 5-9.

21. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny, dopuszczalna jest do dn. 06.09.2024 (czwartek), do godz. 11:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Zmiany dokonuje osoba zgłaszająca drużynę lub kapitan korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmieniając dane w Formularzu Zgłoszeniowym. Po ustalonym czasie zostaje zablokowana możliwość edycji danych zawodników.

a) w przypadku biegu w formule stacjonarnej, nie jest również możliwe dokonywanie zmian po wydaniu pakietu startowego,

b) możliwość edycji rozmiarów koszulek zostanie zablokowana 31.07.2024 o godz. 23:59.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Zawodnicy, którzy ukończą bieg Poland Business Run 2024 otrzymają pamiątkowe medale. Medale zostaną dołączone do pakietu startowego w przypadku pakietów Virtual, Virtual Plus i Virtual Charity, a wręczone w dniu Biegu w przypadku pakietów Real. Pakiety Virtual Eco nie zawierają pamiątkowych medali.

a) Wszyscy zawodnicy otrzymają możliwość pobrania spersonalizowanego medalu w wersji elektronicznej.

3. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

  • Biegowa stacjonarna – w której nagrodę przewidziano dla drużyn, które uzyskały najlepszy czas łącznie w rywalizacji stacjonarnej.
  • Biegowa globalna - w której nagrodę przewidziano dla drużyn, które uzyskały najlepszy czas łącznie w rywalizacji wirtualnej.
  • Charytatywna - zasady rywalizacji charytatywnej opisuje odrębny regulamin.

4. Za zajęcie miejsc I-V w biegowych klasyfikacjach drużyn przewidywane są symboliczne nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo poszerzenia liczby nagrodzonych drużyn.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji czasów uzyskanych przez zawodników w kategorii biegowej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii nagród.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Poland Business Run 2024 obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją drużyny, w skład której wchodzi zawodnik naruszający Regulamin. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące klasyfikacji drużyn oraz działania aplikacji można zgłaszać w formie pisemnej na adres [email protected] w terminie:

a) do 14.09.2024 do godz. 18:00 dla biegu stacjonarnego,

b) do 15.09.2024 do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

Reklamacje przesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów

6. Fundacji Poland Business Run przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

7. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Kraków, 10.04.2024 r.


Organizator

Sponsorzy Strategiczni

Sponsorzy Główni

Partner Logistyczny

Partner techniczny

Partnerzy biegu dziecięcego

Partnerzy Medialni

Fundator Nagród

Patronat Honorowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.