Strefa biegacza

Regulamin biegu

REGULAMIN "SZCZYRK BUSINESS RUN 2020"

I.ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Głównym biegu Szczyrk Business Run jest:

Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320,NIP: 6762507232, REGON: 364424465, reprezentowaną przez: Agnieszkę Pleti – Prezes Zarządu www.polandbusinessrun.pl

2. Partnerami wydarzenia są:

 • Szczyrk Mountain Resort

II. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA BIEGU

1. Szczyrk Business Run odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku (sobota).

2. Start Szczyrk Business Run nastąpi o godz. 10:00. Start poprzedza odprawa kapitanów. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 09:45. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o oznaczonej godzinie. Pozostali zawodnicy oczekują na swoje zmiany w punktach kontrolnych właściwych dla numeru zmiany.

3. Szczyrk Business Run to górski charytatywny bieg sztafetowy.

4. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod adresem: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/szczyrk

5. Każda zgłoszona drużyna musi liczyć 5 zawodników. Szczegółowa trasa Szczyrk Business Run wraz z profilem wysokościowym dostępna będzie na stronie Fundacji Poland Business Run najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

6. Drużyna ma łącznie do pokonania dystans około 50 km. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedną pętlę trasy o długości około 10 km. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian. Nie jest dopuszczalne pokonanie przez jednego zawodnika więcej niż jednej pętli trasy.

7. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.

8. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

9. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 9 godzin.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Szczyrk Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc, dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).

2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia, dowolnej płci.

3. Limit miejsc wynosi 60 drużyn (300 zawodników).

4. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność zgłoszenia tj. wypełnienia właściwego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatora biegu. Oryginały oświadczeń dostarczane są Organizatorowi w dniu odbioru pakietu startowego przez Kapitana Drużyny.

9. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatora. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w koszulkę zapewnioną przez Organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę na pozostałych częściach stroju zawodnika, pod warunkiem, że elementy te nie zasłaniają koszulki, w tym w szczególności numeru startowego oraz logotypów Partnerów Szczyrk Business Run.

10. Szatnia i depozyt będą zlokalizowane w okolicy startu/mety. Do depozytu będzie przyjmowana odzież zapakowana do worków (dostarczonych przez Organizatora) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu biegu w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.

11. Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Szczyrk Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu biegu, o godzinie 9:45.

12. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.

14. Każdy z zawodników winien stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym:

 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • koszulka zapewniona przez organizatora
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • pojemnik lub bidon na wodę
 • naładowany telefon
 • czołówka

15. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków podnoszących wydajność fizyczną. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

16. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzania Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz przepisów w nich obowiązujących. Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszenie.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny do biegu Szczyrk Business Run dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Data uruchomienia rejestracji uczestników zostanie podana w odrębnym komunikacie.

2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez osobę zgłaszającą internetowego Formularza Zgłoszeniowego (przy rejestracji wymagane jest podanie: nazwy drużyny, nazwy firmy (jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem firmowym), danych do faktury oraz danych przynajmniej jednego zawodnika).

3. W przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia należy dokonać opłaty startowej oraz uzupełnić dane pozostałych zawodników (jeśli dane te nie zostały uzupełnione przy zgłoszeniu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać anulowane. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej, termin płatności może zostać za zgodą Organizatora odpowiednio wydłużony.

4. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać osoba zgłaszająca drużynę w Formularzu Zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 30.06.2020 roku. Po upływie tego terminu, Organizator nie jest w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.

5. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych („Oświadczenie Zawodnika”). Wzór Oświadczenia Zawodnika dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatora w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny. Organizator nie honoruje skanów tego typu oświadczeń.

6. Jeden zawodnik może startować tylko jeden raz, przebiegając jedno okrążenie, tylko w jednej drużynie.

7. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi 500 zł netto za całą drużynę (540 zł brutto). Z kwoty 100 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika 50 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, 50 zł netto pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją.

8. Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

9. Zgłaszający drużynę akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

10. Faktury generowane i wysyłane są automatycznie, w oparciu o dane zawarte w Formularzu, drogą mailową na adres wskazany w formularzu.

11. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę. Wnosząc opłatę drużyna rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

12. W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:

 • indywidualny numer startowy,
 • koszulka zawodnika,
 • worek/torba na odzież,
 • agrafki do przypięcia numeru startowego,
 • posiłek regeneracyjny
 • bilet na wjazd i zjazd gondolą

13. Pakiety startowe drużyn startujących w Szczyrk Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn zgłoszonych i zaakceptowanych do startu w biegu lub osoby przez nich upoważnione, w Biurze Zawodów po okazaniu:

 • Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,
 • dokumentu tożsamości kapitana drużyny lub osoby przez niego upoważnionej

14. W razie wątpliwości co do uiszczenia przez drużynę opłaty startowej, Organizator ma prawo zażądać od kapitana drużyny potwierdzenia uiszczenia opłaty. W przypadku uiszczenia płatności przelewem w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed odbiorem pakietu startowego, kapitan drużyny powinien okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty przy odbiorze pakietu startowego.

15. Kapitan drużyny zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczeń Zawodników okazywanych podczas obioru pakietów startowych. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi oraz treści Oświadczeń Zawodników, Fundacja nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonane przez kapitana drużyny.

16. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Szczyrk Mountain Resort. Godziny otwarcia podane zostaną w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku odbioru pakietu startowego przez drużynę, nie zostanie ona dopuszczona do uczestnictwa w biegu, bez zwrotu wniesionej opłaty startowej.

17. Numer startowy jest indywidualnym oznaczeniem każdego zawodnika i może korzystać z niego tylko i wyłącznie osoba, dla której został on nadany. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom biegu (w tym członkom swojego zespołu) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją całego zespołu.

18. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny, dopuszczalna jest do godziny 23:59, dnia 09 sierpnia 2020. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny po tym terminie, możliwa jest wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora. Zmiany dokonuje osoba zgłaszająca drużynę lub kapitan, korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmieniając dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Szczyrk Business Run otrzymają pamiątkowe medale.

2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

 • Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie,
 • Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która zebrała największą kwotę na cel charytatywny w ramach akcji Pomagam Bardziej.

3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.

4.Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Szczyrk Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować dyskwalifikacją drużyny.

3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją drużyny w skład której wchodzi zawodnik naruszający Regulamin. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.

4. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, które obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

7. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu, a także przesunięcia godziny startu lub zmiany trasy, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność osobistą za niezastosowanie się do decyzji organizatora.

8. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

9. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]


Kraków, 10.02.2020 r.


Organizatorzy

Sponsorzy główni

Sponsorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.