Dla Biegaczy

Chcesz wziąć udział w Poland Business Run 2021? Zarejestruj drużynę

Regulamin

REGULAMIN BIEGU POLAND BUSINESS RUN 2021 (“Regulamin”)

I. OGÓLNE

1. Organizatorem Głównym Poland Business Run jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320,NIP: 6762507232, REGON: 364424465, reprezentowaną przez: Agnieszkę Pleti – Prezes Zarządu www.polandbusinessrun.pl („Organizator”).

II. CEL

1. Popularyzacja wiedzy na temat niepełnosprawności narządów ruchu.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, z zapewnieniem bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi.

3. Integracja lokalnych społeczności i środowiska biznesowego.

4. Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacji dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run.

III. TERMIN, MIEJSCE

1. Poland Business Run odbędzie się 5 września 2021 roku (niedziela).

2. Zawodnicy winni pokonać zakładaną trasę w godzinach 00:00-18:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

3. Poland Business Run ze względu na swoją formułę, będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu w Polsce lub na świecie na dystansie 4 km.

4. Uczestnik ma pełną swobodę w wyborze miejsca biegu.

5. Zawodnik sam ustala trasę biegu z zachowaniem obowiązujących przepisów (w tym przepisów prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Cywilnego i regulaminów terenów) oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa, obowiązujących w kraju, w którym aktualnie przebywa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, a także roszczenia ze strony uczestnika lub osób trzecich, wynikające z wybranej przez uczestnika trasy biegu lub niedostosowania się do przepisów i niezachowania środków bezpieczeństwa przez uczestnika.

IV. FORMUŁA BIEGU

1. Bieg Poland Business Run jest biegiem sztafetowym.

2. Każda zgłoszona drużyna musi liczyć 5 zawodników. Kolejność startu zawodników jest dowolna. Kolejność zawodników w drużynie na liście wyników odpowiada kolejności zadeklarowanej w Formularzu Zgłoszeniowym według stanu na dzień 03.09.2021 na godz. 23:59:59.

3. Nie jest konieczne, aby wszyscy zawodnicy drużyny odbyli bieg w tym samym miejscu lub w tym samym czasie.

4. Zawodnicy pokonują trasę biegnąc lub idąc. Dopuszczalny jest bieg z wózkiem, korzystanie z kijków typu „nordic walking”, bieg z przewodnikiem oraz bieg z psem. Dopuszcza się również pokonywanie dystansu biegu na bieżni stacjonarnej.

5. Zabrania się korzystania w czasie biegu z rowerów, rolek, deskorolek, nart, hulajnóg i innych urządzeń, pojazdów służących do przemieszczania się.

6. Każdy zawodnik rejestruje swój bieg za pomocą jednej z dostępnych na rynku, dowolnie wybranej aplikacji biegowej (np. MapMyRun, Strava, Runkeeper itp.) z funkcją GPS, zarejestrowanej na urządzeniu mobilnym. Nie dotyczy biegu na bieżni stacjonarnej, o którym mowa w pkt. IV.4.

7. Po zakończonym biegu, zawodnicy są zobowiązani do wprowadzenia poprawnych wyników do aplikacji mobilnej Poland Business Run (“Aplikacja”) lub jej wersji przeglądarkowej (wymagane jest podanie adresu e-mail danego zawodnika, podanego przy rejestracji drużyny) oraz udokumentowanie wyniku za pomocą zrzutu ekranu z aplikacji biegowej, o której mowa w pkt. IV.6, zdjęcia z ekranu nawigującego na bieżni stacjonarnej lub zdjęcia zegarka z funkcją GPS. Rozmiar przesłanego pliku nie może być większy niż 2MB.

8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wprowadzenia swojego wyniku najpóźniej do godziny 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 5.09.2021 (niedziela).

9. Wynik można wprowadzić tylko raz i nie ma możliwości jego edycji. Wprowadzenie wyniku zgodnego ze stanem faktycznym, leży w gestii zawodnika. Błędnie wprowadzone wyniki nie podlegają reklamacji.

10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu i przesłanie wyników zgodnie z pkt. IV.8.

11. Wstępne wyniki zostaną podane o godzinie 20:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) dnia 5.09.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji. Wyniki oficjalne zostaną opublikowane 7.09.2021 o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

12. Nieukończenie biegu lub niewprowadzenie wyniku do Aplikacji przez któregoś z zawodników, wiąże się z brakiem klasyfikacji drużyny w biegu.

13. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod adresem: www.polandbusinessrun.pl.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Poland Business Run mogą wziąć udział osoby, które w czasie trwania zapisów do biegu tj. w terminie 11.05.2021 - 31.05.2021 dokonały skutecznego zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).

2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia, dowolnej płci.

3. O dopuszczeniu na listę startową decyduje wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej organizatora w terminie od 11.05.2021 od godz. 12:00 do 31.05.2021 do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) oraz uiszczenie opłaty startowej we wskazanym na fakturze terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Każdy zawodnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność.

8. Każdy zawodnik, akceptując regulamin biegu (za pomocą linku aktywacyjnego, wysłanego na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym), oświadcza, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu.

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

10. Celem zarejestrowania uzyskanego wyniku, sklasyfikowania zawodnika i drużyny oraz publikacji uzyskanego wyniku na liście wyników należy wypełnić Formularz Rejestracji Wyniku dostępny w aplikacji mobilnej Poland Business Run lub jej wersji przeglądarkowej, podając adres email przypisany do zawodnika, uzyskany czas oraz załączyć potwierdzenie uzyskanego czasu, o którym mowa w pkt. IV.7. Zainstalowanie i użytkowanie aplikacji jest bezpłatne.

11. Jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden wynik, tylko w jednej drużynie.

12. Każdy zawodnik w czasie pokonywania trasy biegu powinien mieć na sobie numer startowy i chustę wielofunkcyjną, przesłane przez Organizatora w pakiecie startowym.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny do biegu Poland Business Run dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

2. Data uruchomienia rejestracji uczestników: 11.05.2021 o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez osobę zgłaszającą internetowego Formularza Zgłoszeniowego (przy rejestracji wymagane jest podanie: nazwy drużyny, nazwy firmy /jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem firmowym/, danych do faktury, adresu do wysyłki pakietu startowego dla drużyny oraz danych przynajmniej jednego zawodnika).

4. W przeciągu 14 dni od daty zaakceptowania drużyny należy dokonać opłaty startowej oraz uzupełnić dane pozostałych zawodników (jeśli dane te nie zostały uzupełnione przy zgłoszeniu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać anulowane. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej, termin płatności może zostać za zgodą Organizatora odpowiednio wydłużony.

5. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu, wynosi: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto).

6. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej drużynę, przesłaną na adres biuro@polandbusinessrun.pl przed dokonaniem płatności, Organizator może wystawić fakturę w innej walucie zgodnie z kursem walut, obowiązującym w dniu wystawienia faktury. Prośby rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia.

7. Z kwoty 75 zł netto opłaty startowej od biegacza, 41,50 zł zostanie przekazane na wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w formie dofinansowania sprzętu ortopedycznego i rehabilitacji. Pozostałe 33,50 zł pokryją koszty administracyjne i organizacji biegu.

8. Opłatę startową należy wnosić przelewem na właściwy rachunek bankowy podany na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury pro forma.

9. Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

10. Zgłaszający drużynę akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

11. Faktury generowane i wysyłane są automatycznie, w oparciu o dane zawarte w Formularzu, drogą mailową na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

12. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej drużynę, przesłaną na adres biuro@polandbusinessrun.pl Organizator może wystawić fakturę zbiorczą. Prośby rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia.

13. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę. Wnosząc opłatę, drużyna rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

14. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny pakiet startowy, w skład którego wchodzi:

● numer startowy,

● chusta wielofunkcyjna,

● medal Poland Business Run 2021,

● torba Poland Business Run 2021,

● agrafki do przypięcia numeru startowego,

● gadżety przekazane przez sponsorów biegu.

15. Komplet 5 pakietów startowych danej drużyny zostanie wysłany w terminie do 30.08.2021 na adres wysyłki wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

16. W przypadku wysyłki pakietów startowych poza granice Polski, odbiorca przesyłki zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki. Koszt będzie ustalany indywidualnie na podstawie kraju docelowego przesyłki.

17. Kapitan drużyny odpowiedzialny jest za dystrybucję pakietów wśród zawodników swojej drużyny.

18. Kapitan drużyny zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi.

19. Fundacja nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonane przez kapitana drużyny lub osobę zgłaszającą.

20. W przypadku nieodebrania przesyłki zawierającej pakiety zawodników, nie zostaną one ponownie wysłane. Nie wpływa to na możliwość uczestnictwa w biegu, jeśli spełnione zostały warunki konieczne, określone w par. IV pkt. 4-8.

21. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny, dopuszczalna jest do dn. 03.09.2021 (piątek), do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Zmiany dokonuje osoba zgłaszająca drużynę lub kapitan korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmieniając dane w Formularzu Zgłoszeniowym. Po ustalonym czasie zostaje zablokowana możliwość edycji danych zawodników.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Poland Business Run otrzymają pamiątkowe medale. Medale zostaną dołączone do pakietu startowego.

2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

● Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyn, które uzyskały najlepszy czas łącznie

● Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyn, które zebrały największą kwotę na cel charytatywny w ramach akcji Pomagam Bardziej;

3. Za zajęcie miejsc I-X w biegowej oraz charytatywnej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo poszerzenia liczby nagrodzonych drużyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji czasów uzyskanych przez zawodników w kategorii biegowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii nagród.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Poland Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją drużyny, w skład której wchodzi zawodnik naruszający Regulamin. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące klasyfikacji drużyn oraz działania aplikacji można zgłaszać w formie pisemnej na adres biuro@polandbusinessrun.pl w terminie do 5.09.2021 do godz. 21:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Reklamacje przesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, który obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Fundacji Poland Business Run przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

7. Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@polandbusinessrun.pl.

Kraków, 22.03.2021 r.


Organizatorzy

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy główni

Sponsorzy sportowi

Partner logistyczny

Partnerzy

Patronat honorowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.