Strefa biegacza

Regulamin

REGULAMIN JANOSIK BUSINESS RUN(“Regulamin”)

I.ORGANIZATOR

1. Organizatorem Głównym biegu Janosik Business Run jest:

 • Fundacja Na Ratunek z siedzibą Świniarsko 512, 33-395 Chełmiec; KRS: 0000518401, NIP: 734-352-77-10, REGON: 123213396

2. Partnerami wydarzenia są:

 • Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320,NIP: 6762507232, REGON: 364424465, reprezentowaną przez: Agnieszkę Pleti – Prezes Zarządu www.polandbusinessrun.pl
 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.;
 • Urząd Gminy Nowy Targ.

II. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA BIEGU

1.Janosik Business Run odbędzie się 1 września 2018 roku (sobota).

2.Start Janosik Business Run nastąpi o godz. 10:30. Start poprzedza odprawa kapitanów. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:15. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o oznaczonej godzinie. Pozostali zawodnicy oczekują na swoje zmiany w punktach kontrolnych właściwych dla numeru zmiany.

3.Janosik Business Run to charytatywny bieg sztafetowy.

4. Szczegółowe informacje na temat biegu są dostępne pod następującymi adresami stron internetowych organizatorów:

 • Fundacji Na Ratunek: http://ultrajanosik.pl
 • Fundacji Poland Business Run: http://polandbusinessrun.pl/pl/janosik

5.Każda zgłoszona drużyna musi liczyć 5 zawodników. Szczegółowa trasa Janosik Business Run wraz z profilem wysokościowym dostępna jest na stronie organizatora i Fundacji Poland Business Run.

6.Drużyna ma łącznie do pokonania dystans 55 km. Każdy biegacz z drużyny pokonuje ustalony odcinek trasy. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefach zmian w punkach kontrolnych, które znajdują się:

 • Start: Niedzica;
 • 1 zmiana: Kacwin;
 • 2 zmiana: przełęcz Łapszanka;
 • 3 zmiana: Trybsz OSP;
 • 4 zmiana: Dursztyn (podstawa góry Żar);
 • Meta: Niedzica

Nie jest dopuszczalne pokonanie przez jednego zawodnika więcej niż jednego odcinka trasy.

7.Dowóz zawodników do stref zabezpiecza organizator zgodnie z wykazem przewozu zawodników na starty poszczególnych zmian:

 • Godz. 10:30: wyjazd autobusu na punkt kontrolny Kacwin
 • Godz. 11:00: wyjazd autobusu na punkt kontrolny Łapszanka
 • Godz. 11:45: wyjazd autobusu na punkt kontrolny Trybsz OSP
 • Godz. 12:30: wyjazd autobusu na punkt kontrolny Dursztyn (podstawa góry Żar)

Przewóz zawodników z poszczególnych punktów kontrolnych zabezpiecza organizator po przybyciu do punktu kontrolnego ostatniego zawodnika.

8.Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.

9.Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

10.Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 9 godzin.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W Janosik Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc, dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).

2.Sztafeta musi składać się z pięciu osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia, dowolnej płci.

3.Limit miejsc wynosi 50 drużyn (250 zawodników)

4. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność zgłoszenia tj. wypełnienia właściwego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej organizatora.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

7.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8.Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatora biegu. Oryginały oświadczeń dostarczane są Organizatorowi w dniu odbioru pakietu startowego przez Kapitana Drużyny.

9.Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatora. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w koszulkę zapewnioną przez Organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę na pozostałych częściach stroju zawodnika, pod warunkiem, że elementy te nie zasłaniają koszulki, w tym w szczególności numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Janosik Business Run.

10.Szatnia i depozyt będą zlokalizowane w okolicy startu/mety. Do depozytu będzie przyjmowana odzież zapakowana do worków (dostarczonych przez Organizatora) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu biegu w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.

11.Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Janosik Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu biegu (o godzinie i w miejscu ustalonym wcześniej przez Organizatora) .

12.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

13.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.

14. Każdy z zawodników winien stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • Kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • Wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • Ważny dowód osobisty lub paszport;
 • Folia NRC;
 • Odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • Bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • Gotówka w wysokości 20 zł;

15. Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzania Parku Narodowego PIENAP oraz TANAP oraz przepisów w nich obowiązujących. Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszenie.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia uczestnictwa drużyny do biegu Janosik Business Run dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Data uruchomienia rejestracji: 24.05.2018. Rejestracja kończy się w dniu 19.08.2018 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

2.Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez osobę zgłaszającą internetowego Formularza Zgłoszeniowego (przy rejestracji wymagane jest podanie: nazwy drużyny, nazwy firmy (jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem firmowym), opisu, danych do faktury oraz danych przynajmniej jednego zawodnika).

3.W przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia należy dokonać opłaty startowej oraz uzupełnić dane pozostałych zawodników (jeśli dane te nie zostały uzupełnione przy zgłoszeniu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać anulowane. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej, termin płatności może zostać za zgodą Organizatora odpowiednio wydłużony.

4.Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać osoba zgłaszająca drużynę w Formularzu Zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 24.06. 2018 roku. Po upływie tego terminu, Organizator nie jest w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.

5.Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych („Oświadczenie Zawodnika”). Wzór Oświadczenia Zawodnika dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatora w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny. Organizator nie honoruje skanów tego typu oświadczeń.

6.Jeden zawodnik może startować tylko jeden raz, przebiegając jeden odcinek trasy, tylko w jednej drużynie.

7.Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi 500 zł netto za całą drużynę (540 zł brutto).

8.Opłatę startową należy wnosić przelewem na właściwy rachunek bankowy podany na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury pro formy.

9.Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

10.Zgłaszający drużynę akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

11.Faktury generowane i wysyłane są automatycznie, w oparciu o dane zawarte w Formularzu, drogą mailową na adres wskazany w formularzu.

12.Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę. Wnosząc opłatę drużyna rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

13.W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:

 • indywidualny numer startowy,
 • koszulka zawodnika,
 • worek/torba na odzież,
 • agrafki do przypięcia numeru startowego,
 • mapa trasy zawodów
 • catering w punktach mety dla zawodników

14.Pakiety startowe drużyn startujących w Janosik Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn zgłoszonych i zaakceptowanych do startu w biegu w Biurze Zawodów po okazaniu:

 • Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,
 • Dokumentu tożsamości kapitana drużyny

15. W razie wątpliwości co do uiszczenia przez drużynę opłaty startowej, Organizator ma prawo zażądać od kapitana drużyny potwierdzenia uiszczenia opłaty. W przypadku uiszczenia płatności przelewem w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed odbiorem pakietu startowego, kapitan drużyny powinien okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty przy odbiorze pakietu startowego.

16. Kapitan drużyny zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczeń Zawodników okazywanych podczas obioru pakietów startowych. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi oraz treści Oświadczeń Zawodników, Fundacja nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonane przez kapitana drużyny.

17. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Zespole Rekreacyjnym Polana Sosny – Niedzica. Godziny otwarcia podane zostaną w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku odbioru pakietu startowego przez drużynę, nie zostanie ona dopuszczona do uczestnictwa w biegu, bez zwrotu wniesionej opłaty startowej.

18.Numer startowy jest indywidualnym oznaczeniem każdego zawodnika i może korzystać z niego tylko i wyłącznie osoba, dla której został on nadany. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom biegu (w tym członkom swojego zespołu) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją całego zespołu.

19.Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny, dopuszczalna jest do godziny 17:00, dnia 30 sierpnia 2018. W przypadku, gdy do odbioru pakietu startowego dojdzie przed datą wskazaną w zdaniu poprzednim, ostatecznym terminem dokonania zmiany w składzie drużyny jest chwila odbioru pakietu startowego przez kapitana. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny po tym terminie, możliwa jest wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora. Zmiany dokonuje kapitan korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmieniając dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Janosik Business Run otrzymają pamiątkowe medale.

2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

 • Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie

3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.

4.Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich uczestników Janosik Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2.Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować dyskwalifikacją drużyny.

3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją drużyny w skład której wchodzi zawodnik naruszający Regulamin. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.

4.Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.

5.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, które obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6.Organizator zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

8.Wszelką korespondencję, prośby i zapytania do Organizatora należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@ultrajanosik.pl

Kraków, 7.05.2018 r.


Organizatorzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.